תקנון - תנאי שימוש באתר האינטרנט של ZufGlobus

א.          מטרת האתר והסכמת המשתמש להוראות התקנון:

 

 1. אתר האינטרנט בכתובת https://zufglobus.com/shop (להלן: “האתר” או “אתר האינטרנט“) מופעל על ידי חברת צוף גלובוס בע”מ (להלן: “החברה“) ח.פ. 512268574 שכתובתה הוא אלי הורביץ 67, קריית שמונה, ת.ד 931.
 2. אתר האינטרנט מהווה חנות מקוונת. מטרתו של האתר היא לשווק את מוצרי החברה ולהנגישם ללקוחות פוטנציאליים לרכישה מקוונת, ולצורך זה לאפשר לאותם לקוחות להיחשף למידע אודות החברה, מוצריה ומידע אחר העשוי להיות קשור למוצרי החברה.
 3. הוראות תנאי שימוש אלו באתר האינטרנט (להלן: “התקנון“) וכן תקנון הפרטיות (המהווה חלק בלתי נפרד מתקנון זה) נועדו לפרט ולהסדיר את ההוראות והתנאים החלים על כל גולשים ו/או משתמש באתר ו/או הרוכש מוצרים דרכו (להלן: “המשתמש“). להוראות תקנון הפרטיות לחץ על הקישור הבא:
  • גלישה ו/או שימוש כלשהו באתר האינטרנט, לרבות לצורך קבלת מידע ו/או רכישה באמצעות האתר יכונו בתקנון זה להלן: “שימוש“).
 4. עצם השימוש באתר מהווה אישור מצד המשתמש כי הוא קרא את הוראות תקנון זה, יודע ומבין את תוכנן, ומסכים להוראות התקנון. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה תהיה רשאית להתנות שימוש כלשהו באתר ו/או הרשמה לאתר ו/או ביצוע הזמנות באישור המשתמש באתר כי קרא את הוראות התקנון וכי הוא מסכים להוראותיו.
  • החברה שומרת על זכותה, לפי שיקול דעתה הבלעתי, לשנות מפעם לפעם וללא הודעה או התראה כלשהי, את הוראות תקנון זה ו/או את פעילות האתר ו/או להפסיקה. נוסחו המעודכן של התקנון, כפי שיופיע מפעם לפעם באתר, יהיה הנוסח הקובע אשר יחול על הצדדים. על כן מומלץ למשתמשים לקרוא את הוראות תקנון זה לפני כל שימוש באתר.
  • משתמש שאינו מסכים להוראות התקנון, בנוסחו היום ו/או בעתיד, נדרש שלא לעשות שימוש כלשהו באתר האינטרנט, ומוזמן לפנות לחברה בדרכים הבאות: באמצעות אתר האינטרנט במקום המיועד לפניות לחברה, בטלפון 04-6997980, בפקס:  04-6940256, בדוא”ל: service@zuglobus.comאו info@zufglobus.com , או במכתב לכתובת החברה כמפורט בסעיף 1 לעיל).

 

ב.          המותר והאסור בשימוש באתר והגבלת אחריותה של החברה בקשר לכך

 

 1. משתמש רשאי לעשות באתר שימוש אישי ושאינו מסחרי. השימוש באתר מותר לצורך רכישת מוצרי החברה ו/או לשם קבלת מידע לצרכים אישיים, שאינם מסחריים, הנוגעים למוצרי החברה. כל שימוש אחר באתר – אסור.
 2. מבלי לגרוע מן האמור לעיל:
  • 1. אין לשבש את פעילות האתר.
  • 2. כל זכויות הקנין הרוחני באתר ו/או בתכניו, לרבות זכויות יוצרים, סימני מסחר, זכויות מבצעים ובכלל זה מלל, גרפיקה ועיצובים, איורים, לוגו וסמלים, צילומים, קטעי וידאו /או קול שייכים לחברה ו/או למי מטעמה ו/או שהחברה קבלה רישיונות שימוש ביחס אליהם.
  • 3. משתמש לא יעשה שימוש המפר ו/או פוגע בזכויות קנייניות כלשהן של החברה ו/או של צדדים שלישיים, ובכלל זה אין להעתיק, לשכפל, ליצור יצירות נגזרות, לשנות, להפיץ, להציג, לפרסם ו/או לנצל את האתר ואת תכניו בדרך כלשהי (לרבות על דרך של iFraming ו- (Automated Data Mining Tools. שימוש באתר לא יעניק למשתמש זכות כלשהו בקניין רוחני.
  • 4. אין לפגוע בזכותם של משתמשים באתר לרבות בפרטיותם ו/או לאסוף מידע אודותיהם ו/או ליצור מאגר מידע אודות משתמשים באתר, אלא אם הסכימו לכך בכתב.
  • 5. אין לעשות שימוש באתר ו/או בכל הקשור בו: (א) בחוסר תום לב, ו/או (ב) באופן שיש בו לפגוע בכבודו של אדם אחר ו/או להוציא נגדו לשון הרע ו/או על דרך הטעיה, הונאה ו/או מרמה.
  • 6. השימוש באתר יעשה בהתאם להוראות כל דין.
 3. החברה רשאית, בהתקיים נסיבות מתאימות לפי שיקול דעתה הבלעדי ובדגש כאשר מופרות הוראות השימוש באתר, למנוע מכל אדם לעשות שימוש באתר ו/או להפסיק את השימוש על ידי באתר. ללא מתן הודעה ו/או התראה מראש וללא חובת הנמקה.
 4. השימוש באתר יכול שיהיה כרוך בהרשמה לאתר (ובשימוש בסיסמא) ו/או בתשלום, בהתאם לשיקול דעתה של החברה.
 5. החברה לא תישא באחריות לנזק כלשהו, עקיף ו/או ישיר, תוצאתי ו/או נלווה, בין לנזק גוף ו/או לנזק רכוש (וגם לא לפיצוי עונשי) אשר יגרם למשתמש כתוצאה מהשימוש (או העדר יכולת שימוש) באתר ו/או בקשר אליו, לתוכן ו/או למידע כלשהו הנכלל ו/או המוצג באתר (לרבות לאי דיוקים או טעויות סופר או בתום לב – ט.ל.ח.), לתקלות ו/או לשיבושים באתר, בהפעלתו על ידי החברה, בקליטת נתוני ו/או הזמנת הלקוח ו/או ביכולת השימוש באתר על ידי הלקוח, וכן לאספקת המוצר ו/או אי אספקתו,.

ג.           מוצרי החברה והגבלת אחריותה של החברה בקשר להם

 

 1. מוצרי החברה אינם תרופות או מוצרים רפואיים, והם אינם מיועדים לרפא מחלות. המידע המוצג באתר אינו מידע רפואי או הכולל המלצות רפואיות כלשהן, ואינו מהווה תחליף להתייעצות עם רופא או לכל ייעוץ מקצועי אחר.
  • ככל שיינתן למשתמש מידע פרסונלי, לרבות על ידי איש מקצוע או נציג של החברה ו/או מי מטעמה, המידע לא יהיה רפואי.
 2. כל תוכן, מידע ו/או ייעוץ הניתן על ידי החברה באתר או באמצעותו, לרבות באמצעות איש מקצוע כאמור, ניתן במצבו כפי שהוא (AS-IS), ואך ורק באשר למרכיבי המוצרים, ואין בהם להוות מצג ו/או התחייבות ביחס ליעילות המוצר, תכונותיו, השפעותיו, התאמה לצרכי המשתמש 1 ו/או לתוצאה כלשהי.
 3. על המשתמש לקרוא היטב את הוראות השימוש, הוראות האחסון, האזהרות, פירוט רכיבי המוצרים ויתר ההוראות אשר יכול שיופיעו באתר האינטרנט ו/או על אריזת המוצר ו/או על עלון לשימוש המוצר. לתשומת לב המשתמשים במיוחד – יש לבדוק את האזהרות באשר לאופן השימוש ו/או לקבוצות סיכון מסוימות בצריכת המוצר.
 4. על כן על המשתמש להתייעץ עם רופא ו/או בעל מקצוע מטעמו בטרם יחל להשתמש במוצר על מנת לוודא שהמוצר מתאים לו ומותר לו מכל הבחינות, ואינו פוגע בבריאותו.
 5. החברה עשויה לכלול באתר מידע מקצועי, מחקרים, מאמרים, הרצאות, עדויות, דעות ו/או חוויות של משתמשים, וכל מידע ו/או חומר אחר (כל הנ”ל יכונו להלן: “המידע“), בין בכתב ו/או בקטעי וידאו או באופן אחר כלשהו. מטרת הכללתו ו/או הצגתו באתר היא להביא בפני המשתמשים מידע הקשור במישרין ו/או בעקיפין למוצרי החברה ולהעשיר את הידע שלהם. לעניין זה חשוב לזכור שייתכנו אסכולות ומחקרים שונים, והחברה אינה אחראית למהימנות המידע ו/או לאמיתותו, ואין היא מתיימרת להציג באתר את כל המידע הקיים בקשר לעניין כזה או אחר.
  • יובהר שהמדובר במידע שלא הושג על ידי החברה או באופן ישיר ו/או במחקרים שבוצעו על ידי החברה ו/או אומת על ידה, והצגתו אינה מהווה הצגת דעה מטעם החברה. המידע הינו באחריות המחבר, המציג, המדריך, המייעץ ו/או הממליץ, לפי העניין, בלבד, ואין להסתמך עליו כמידע, הדרכה, חוויה, עצה ו/או המלצה מטעם החברה, וגם לא התוויה ו/או המלצה רפואית, אבחנתית או דרך טיפול כלשהי.
  • לפיכך הסתמכות על מידע כאמור ו/או בחירת המשתמש לפעול על פיו הינה באחריות המשתמש בלבד, ולא תהיה לחברה אחריות כלשהי בקשר לכך ו/או לנזק גוף ו/או רכוש, ישיר ו/או עקיף, שיגרם עקב כך, והמשתמש פוטר את החברה מכל אחריות כאמור.

ד.           מחירים, תהליך רכישה, משלוח, ביטולי עסקה והחזרות

 

 1. מחירי המוצרים המוצגים באתר כוללים מע”מ, אך אינם כוללים דמי משלוח, אלא אם צוין אחרת באתר. פירוט דמי המשלוח יצוינו בעת ביצוע ההזמנה (לפני התשלום). הזמנה של מוצרים שעלותם 400 ₪ או יותר לא תחוייב בדמי משלוח.
 2. מחירי המוצרים כמו גם דמי המשלוח עשויים להתעדכן מפעם לפעם על ידי החברה, ללא כל הודעה מוקדמת. מחיר המוצר ודמי המשלוח המופיעים באתר בעת ביצוע ההזמנה הם המחירים המחייבים את הצדדים.
  • ככל שפורסם באתר מחיר מוצר ו/או משלוח שגוי ו/או שהלקוח חוייב במחיר שגוי ו/או שהמוצר אינו קיים במלאי, וזאת כתוצאה מטעות, שיבוש או תקלה, החברה תהיה רשאית לבטל את העסקה עם המשתמש.
 3. תחילתו של תהליך רכישת מוצר הוא בהקלקה על “הוספה לסל” ובחירת הכמות הנרכשת מהמוצר. לאחר הוספה לסל של כל המוצרים שבדעת המשתמש לרכוש עליו להיכנס ל”סל קניות”. לפני הרכישה יהיה רשאי המשתמש להזין קוד קופון (ככל שיש בידיו כזה) לקבלת הנחה ולהקליק על “החלת קופון”, וכן לבחור את אופן משלוח המוצר לפי החלופות שיוצגו באתר.
 4. לצורך התשלום יהיה על המשתמש להקליק על “מעבר לתשלום”, להתחבר לאתר כלקוח קיים או למלא את פרטיו ופרטי הקשר של הלקוח בהתאם למבוקש באתר. המשתמש יהיה רשאי להוסיף הערות להזמנה (מובהר שהחברה אינה מתחייבת למלא אחר הוראות המשתמש) ולהורות על כתובת למשלוח אם שונה מזו שהקליד לצד פרטיו. לאחר מכן, על הלקוח לבחור את אמצעי התשלום (כרטיס אשראי או פייפאל) ולהעביר להזנת פרטי אמצעי התשלום באמצעות הקלקה על “לתשלום”. לאחר שיפתח עמוד התשלום על המשתמש לוודא את פרטי הלקוח הרשומים ולהשלים פרט ככל שחסר, להזין את פרטי אמצעי התשלום ולהקליק על “שלם כעת”.
 5. לאחר ביצוע התשלום תשלח למשתמש הודעה בדוא”ל ו/או מסרון לדוא”ל ו/או למספר הטלפון על דבר ביצוע הרכישה. אם ההודעה לא תגיע ליעדה מכל סיבה שהיא, לא יהיה בכך לגרוע מכך שהעסקה תהיה שרירה ובעל תוקף מחייב.
 6. למניעת תקלות ככל הניתן ולהבטחת הרכישה, ומתוך רצון שהמוצרים יסופקו ליעדם, על המשתמש להקפיד על מילוי נכון ומדויק של כל הפרטים הנדרשים ממנו בתהליך הרכישה והתשלום, אחרת עלול המוצר שלא להגיע ליעדו ו/או ליעדו בזמן.
 7. המוצרים ישלחו לכתובת למשלוח שצוינה על ידי המשתמש באתר.
 8. משלוח המוצרים נעשה באמצעות שירות דואר שליחים של דואר ישראל. החברה תאפשר לדואר ישראל לאסוף את המוצר שנרכש מהחברה תוך 2 – 4 ימי עסקים (ימים א – ה לא כולל חגים, ערבי חגים, ימי שבתון וכיו”ב) מביצוע ההזמנה (בכפוף לעיכובים עקב גורמים לא צפויים ו/או שאינם בשליטתה כגון תקלות במערכות ייצור, מחשוב, טלפוניה, והגורמים המנויים בסעיף 25.1 להלן. למשתמש לא תהיינה טענות, דרישות ו/או תביעות כלפי החברה בגין החברה עקב עיכובים כתוצאה מעניינים אלו אך יהיה רשאי לבטל את הזמנתו ולקבל את מלוא הסכום ששילם חזרה).
 9. אספקת המוצר הינה באחריות דואר ישראל בהתאם למדיניותה, מגבלות, תנאי חלוקה ולוחות הזמנים הקבועים על ידה, ולמשתמש לא תהיה כל טענה, דרישה ו/או תביעה כנגד החברה בגין עיכובים ו/או אי אספקת המוצרים ככל שהסיבה לכך היא מעשה ו/או מחדל של דואר ישראל. על המשתמש לבדוק בעצמו עם דואר ישראל את מדיניות דואר ישראל ואת תנאי החלוקה, לוחות הזמנים והמגבלות הנהוגים בדואר ישראל באשר לאספקת מוצרים למקום/לכתובת המבוקשים על ידי הלקוח.
 10. ביטול עסקה על ידי המשתמש: המשתמש יהיה רשאי לבטל עסקת רכישת מוצר שביצע באמצעות האתר בתנאים הבאים:
  • 1. המשתמש נתן לחברה הודעת ביטול בכתב באמצעות אחד מהאמצעים המפורטים בסעיף 4 לעיל (הודעת ביטול אשר נשלחת בדואר יש לשלוח בדואר רשום). על המשתמש לשמור אסמכתא על מתן הודעת הביטול (כגון שמירת שדר דוא”ל, אישור העברת פקס, אישור משלוח דואר רשום) לצורך הצגתה לחברה ככל שיתבקש. המשתמש השיב את המוצר (דהיינו המוצר הושב והגיע בפועל למשרדי החברה בקרית שמונה) לא יאוחר מ – 30 ימים מהיום שהוא נמסר על ידי דואר ישראל בכתובת שצוינה למשלוח בעת עריכת ההזמנה.
  • 2. המוצר הוחזר באריזתו ותכולת המוצר שהוחזר היא מחצית (% 50) לפחות מתכולת המוצר המקורי.
  • 3. ביטול העסקה והשבת המוצר נעשו בתום לב.
   • ככל שהמשתמש עמד בתנאי הביטול, תשיב לו החברה את מלוא הסכום ששלם לחברה עבור המוצר עצמו, ללא דמי המשלוח באמצעות אמצעי התשלום בו שילם, וזאת תוך 10 ימי עסקים מהיום שהתמלאו תנאי הביטול לפי סעיף 24 זה לעיל. המשתמש לא יהיה זכאי לכל תשלום ו/או פיצוי נוסף מכל סוג שהוא.
   • מודגש במפורש, המשתמש לא יהיה זכאי להחזר דמי המשלוח ששילם בעת ביצוע ההזמנה. כמו כן המשתמש לא יהיה זכאי להחזר ו/או לפיצוי ו/או לשיפוי כלשהו בגין הוצאות ככל שיגרמו לו, לרבות הוצאות דואר ו/או משלוח בגין השבת המוצר.
   • אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מכל זכות לביטול עסקה ולהשבת כספים, ככל שהיא עומדת למשתמש על פי הוראות כל דין.
 1. ביטול עסקה על ידי החברה: החברה תהיה רשאית לבטל את העסקה עם המשתמש בתנאים הבאים:
  • 1. במקרה של כגון כח עליון, שביתות ו/או השבתות אירועים ביטחוניים (כגון מלחמה, פעולות טרור ו/או מבצעים צבאיים), אסונות או נזקי טבע, מגיפות, מחסור בעובדים או בחומרי גלם וכיו”ב ו/או אירועים ו/או נסיבות שאינם בשליטת החברה, אשר מקשים או על החברה או שאינם מאפשרים לה למלא את התחייבויותיה.
  • 2. המשתמש הפר הוראה של תקנון זה ו/או עבר על הוראות הדין ו/או פעל בזדון, בהטעיה ו/או בחוסר תום כלפי החברה.
  • 3. המשתמש מסר לחברה פרטים לא נכונים, לא מדויקים ו/או מטעים.
  • 4. המשתמש אינו עומד בתנאי הכשירות המפורטים בסעיף 26 להלן.

 

ח.          הוראות שונות

 

 1. האתר מיועד לשימוש על ידי אנשים בגירים ו/או הכשירים על פי הדין לבצע בעצמם פעולות משפטיות. כל אדם שאינו עולה לתנאי זה, לרבות קטין (מתחת לגיל 18) נדרש לידע את אפוטרופסיו אודות הרכישה והוראות תקנון זה ולקבל את אישורם לעשיית שימוש באתר לרבות ביצוע רכישה דרכו. החברה לא תישא באחריות לכל נזק, גוף ו/או רכוש, אשר יגרם למשתמש ו/או לצד ג’ במקרה שהמוצר נרכש על ידי קטין ו/או מי שאינו כשיר לבצע בעצמו פעולה משפטית ללא הסמכת הוריו / אפוטרופסיו.
 2. במקרה של סתירה או חוסר התאמה בין הוראות תקנון זה לבין הוראה ו/או תוכן כלשהו שיתפרסם באתר יגברו הוראות תקנון זה.
 3. בתקנון זה לשון יחיד גם לשון רבים במשמע ולהיפך, ולשון זכר גם לשון נקבה במשמע ולהיפך, הכל לפי המקרה. תקנון זה פונה לכל מגדר ללא אפליה.
 4. אתר האינטרנט תוכנן, עוצב והוקם עבור החברה ומופעל עבורה על ידי צדדים שלישיים. לצדדים השלישיים לא תהיה אחריות כלשהי, ישירה ו/או עקיפה לפי המשתמש, והם לא יישאו בכל נזק, גוף ו/או רכוש שיגרם למשתמש. המשתמש לא יבוא אליהם בטענה, תביעה ו/או דרישה כלשהי.
 5. הדין החל בכל הנוגע לשימוש באתר ולתקנון זה הוא הדין הישראלי בלבד ולא יחול דין אחר כלשהו. סמכות השיפוט הבלעדית בכל עניין ו/או מחלוקת בנוגע לשימוש באתר ו/או לתקנון זה תהא לבתי המשפט המוסמכים במחוזות תל אביב והמרכז בישראל בלבד.